Ierosināta lieta pēc Valsts prezidenta pieteikuma

26.08.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Publisko iepirkumu likuma 83.² panta un pārejas noteikumu 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 92. pants cita starp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīga tiesā.

Apstrīdētās normas noteic pienākumu noteiktos gadījumos maksāt nodrošinājumu, iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). Nodrošinājuma apmēru, tā samaksas, atmaksas un atbrīvošanas no samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Normas stāsies spēkā šā gada 1. septembrī.

Pieteikuma iesniedzējs – Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers – norāda, ka apstrīdētās normas ierobežojot personas tiesības prasīt pārskatīt valsts un pašvaldību līdzekļu izmantošanas tiesiskumu, kā arī pārkāpjot varas dalīšanas principu. Valsts ieguvums no samaksas noteikšanas par iesniegumu izskatīšanu IUB varot būt ievērojami zemāks kā patērēto resursu pieaugums, turklāt privātpersonu atturēšana no pamatotu iesniegumu iesniegšanas par iepirkuma procedūrās pieļautajiem pārkāpumiem pasliktināšot uzņēmējdarbības vidi, mazināšot godīgu konkurenci, kā arī uzticību iestāžu darbības tiesiskumam.

Pieteikumā norādīts, ka deleģējums Ministru kabinetam noteikt gan iesnieguma nodrošinājuma apmēru, gan samaksas un atbrīvošanas no samaksas kārtību esot formulēts tik plaši, ka tas atstājot Ministru kabinetam neierobežotu rīcības brīvību lemt par personas pamattiesību ierobežojumu. Tomēr jebkuram būtiskam personas tiesību ierobežojumam esot nepieciešama Saeimas kā tautas ievēlēta likumdevēja izšķiršanās.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 28. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 26. novembris.


Relīze PDF formātā: 2009-77-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-77-01