Ierosināta lieta par zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

17.02.2015.

2015. gada 13. februārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumu Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 citastarp noteic, ka pārvadātājam, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu, kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar pakalpojuma sniegšanu saistītās nepieciešamās izmaksas ir lielākas par gūtajiem ieņēmumiem. Noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt maksimālās kompensējamās izmaksas, kas noteiktas noteikumu pielikumā.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Konstitucionālo sūdzību, pēc kuras Satversmes tiesā ir ierosināta lieta, ir iesniegusi SIA „Jelgavas autobusu parks” un AS „Nordeka”. Sūdzības iesniedzējas norāda, ka tās publisku konkursu kārtībā ir ieguvušas tiesības laikā no 2009. gada līdz 2020. gadam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Par pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti publiskie līgumi ar Autotransporta direkciju.

Normatīvais regulējums, kas bija spēkā līgumu noslēgšanas laikā, paredzēja, ka pasažieru pārvadātājiem (sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem) tiek kompensēti visi zaudējumi, kas rodas saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Savukārt izmaiņas normatīvajā regulējumā kompensācijas apmēru ierobežojot. Tādā veidā tiekot pārkāpts Satversmes 1. un 105. pants.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2015. gada 13. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 13. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-07-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2015-07-03