Ierosināta lieta par zāļu iegādes kompensācijas noteikumiem  

17.12.2012.

2012. gada 14. decembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 67.13. apakšpunkta (2010. gada 28. decembra redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma noteic:  „Veselības norēķinu centrs atsaka C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju, ja […] 67.1 3.  sasniegts Veselības ekonomikas centra lēmumā par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā noteiktais pacientu skaits.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējas – Administratīvās rajona tiesas – tiesvedībā ir lietā, kurā persona ir pārsūdzējusi Veselības norēķinu centra (VNC) lēmumu par atteikšanos kompensēt zāļu iegādes izdevumus. VNC lēmums ir pamatots ar apstrīdēto normu.

Pieteikuma iesniedzēja pauž viedokli, ka apstrīdētā norma neatbilst vienlīdzības principam, jo tā lēmumu par zāļu iegādes kompensēšanu padarot atkarīgu no laika, kad persona ir vērsusues VNC.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir aicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 14. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 14. maijs.


Relīze PDF formātā: 2012-26-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2012-26-03