Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu

05.06.2013.

2013. gada 4. jūnijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013. gada 8. februāra rīkojuma Nr. 67 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apturēšanu daļā” attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai un trešajai daļai, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26. panta pirmajai daļai un likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai”.

Apstrīdētā norma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013. gada 8. februāra rīkojums Nr. 67 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu apturēšanu daļā” citastarp aptur minēto Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu darbību attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmā daļa: „Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.”

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešā daļa: „Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.”

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26. panta pirmā daļa: „Ja konstatēti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs (turpmāk — ministrs) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma stāšanās spēkā izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, vai šo saistošo noteikumu daļu. Ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus arī tad, ja, izskatot šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā personas iesniegto iesniegumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, konstatē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes procedūras pārkāpumus vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.”

Likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmā daļa: „Nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma 47.panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Rīkojumā jānorāda konkrēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta punkti, kuri atceļami kā nelikumīgi, vai jānorāda, ka atceļami saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts kopumā. Rīkojums triju dienu laikā pēc tā izdošanas publicējams oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūtāms attiecīgās domes priekšsēdētājam, kas ir atbildīgs par tā izpildi.”

Lietas fakti

Pieteikumu ir iesniegusi Jūrmalas pilsētas dome. Tā norāda, ka strīdus objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202 – Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā paredzēts kā jauktā darījumu apbūves teritorija un tai atļautā izmantošana ir pludmales centrs un sabiedriskās ēdināšanas objekts. Zemes gabals atrodoties dabas parka „Ragakāpa” teritorijā dabas lieguma zonā (Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija).

Zemes gabalā atrodoties autostāvvieta, tualete un kafejnīca, kas ir uzbūvēta kā īslaicīgās lietošanas būve. 2012. gada septembrī esot izsniegta būvatļauja kafejnīcas ekspluatācijas termiņa pagarināšanai un rekonstrukcijai.

Apstrīdētajā ministra rīkojumā citastarp norādīts, ka Jūrmalas teritorijas plānojums attiecībā uz šo zemes gabalu neatbilst Ministru kabineta 2004. gada 10. augusta noteikumiem Nr. 702 „Dabas parka „Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””. Tāpat Valsts vides dienests ir norādījis, ka jauktās darījumu apbūves teritorijas izveidošana Ragakāpas dabas parka teritorijā nebūtu vēlama. Proti, zemes gabalā esošas īslaicīgās lietošanas būves rekonstrukcija par pastāvīgu objektu neesot pieļaujama.

Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka ministra rīkojums pārkāpj vairākus vispārējos tiesību principus: pašvaldības principu, kas paredz pašvaldības autonomiju, subsidiaritātes principu, samērīguma principu, labas pārvaldības principu, tiesību virsvadības principu. Rīkojums neatbilstot arī Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam ilgtspējīgas attīstības principam.

Citastarp pieteikumā pausts uzskats, ka apstrīdētais rīkojums nodara kaitējumu gan dabas parka apmeklētāju interesēm, gan teritorijas ilgtspējīgas attīstības interesēm. Dabas parka apmeklētājiem esot liegta infrastruktūra, kas esot nepieciešama pilnvērtīgai atpūtas baudīšanai. Neesot iespējams sagaidīt, ka dabas parka apmeklētāji nevēlēsies atpūsties pludmalē, izmantot kafejnīcas pakalpojumus, nomāt pludmales aprīkojumu. Neesot iespējams nodrošināt to, ka šajā vietā ierastos tikai tādi apmeklētāji, kas vēlētos pastaigāties pa meža takām un iepazīties ar parka floru un faunu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru līdz 2013. gada 4. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 4. novembris.


Relīze PDF formātā: 2013-10-05_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-10-05