Ierosināta lieta par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem

28.10.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Saeimas vēlēšanu likuma 6. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz tiesnesi, kurš ir pieteikts par deputāta kandidātu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Pieteikumu Satversmes tiesā ir iesniegusi Administratīvā apgabaltiesa, kas izskatīja lietu par tiesneses Sandras Briķes svītrošanu no kandidātu saraksta 10. Saeimas vēlēšanās. Administratīvā apgabaltiesa uzskata, ka norma, kas paredz, ka „ja par deputātu kandidātu ir pieteikts tiesnesis, viņam pēc deputātu kandidāta saraksta reģistrēšanas ir jāatstāj amats un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai”, neatbilst samērīguma principam, tātad, Satversmes 1. pantam.

Pieteikumā norādīts, ka vēlēšanu tiesības tiekot atzītas par svarīgākajām politiskajām tiesībām demokrātiskajā sabiedrībā. Kaut arī šīs tiesības varot ierobežot, tomēr ierobežojums nedrīkstot būt tāds, kas atņemtu tiesības pēc būtības. Tiesnesim atstājot amatu, bet netiekot ievēlētam, esot niecīgas iespējas atgriezties tiesneša amatā. Turklāt tiesneša pieteikšana par deputāta kandidātu neesot amatu savienošanas ierobežošanas pārkāpums un nenozīmējot piederību politiskajai organizācijai, jo deputātu kandidātu sarakstā iekļautajām personām neesot jābūt politiskās organizācijas biedriem.

 Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 29. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 29. marts (lietas izskatīšanas datums tiek nozīmēts tad, kad lieta ir sagatavota izskatīšanai).


Relīze PDF formātā: 2010-68-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-68-01