Ierosināta lieta par vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta izmaksas kārtību priekšlaicīgi dzimušu bērnu vecākiem

28.02.2020.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 27. februārī ierosināja lietu “Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkta un Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta 1.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam”.

Apstrīdētās normas

 Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkts:

“Par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties vecāku pabalstu uz vienu no šādiem periodiem: [..]

2) bērna kopšanai līdz pusotra gada vecumam.”

Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta 1.1 daļa:

“Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam.”

Augstāka juridiska spēka normas

 Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā”.

Satversmes 110. pants: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc tādas personas pieteikuma, kurai priekšlaicīgi piedzimis bērns. Atbilstoši apstrīdētajām normām vecāku pabalsta izmaksa viņai veikta līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai, bet bērna kopšanas pabalsta izmaksa – līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst tiesiskās vienlīdzības un bērna interešu prioritātes principam. Tās paredzot pabalsta par bērna kopšanu izmaksu veikt līdz bērna noteikta vecuma sasniegšanai. Pabalsta izmaksas pārtraukšanas brīdī priekšlaicīgi dzimuša bērna formālais vecums neatbilstot viņa bioloģiskajam vecumam. Šādam bērnam esot nepieciešama ilgāka un intensīvāka kopšana. Līdz ar to apstrīdētās normas nostādot Pieteikuma iesniedzēju sliktākā situācijā nekā tādus vecākus, kuriem bērns nav piedzimis priekšlaicīgi.

Tiesas process

 Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Latvijas Republikas Saeimu līdz 2020. gada 27. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 27. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu ir pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2020/02/2020-13-01_Lemums_ierosinasana.pdf#search= 

Relīze PDF formātā: 2020-13-01_Lemums_ierosinasana

Saistītā lieta: 2020-13-01