Ierosināta lieta par Valsts valodas likuma normām

06.01.2017.

2017. gada 4. janvārī Satversmes tiesa ierosināja lietu „Par Valsts valodas likuma 18. panta pirmās daļas un 21. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Apstrīdētās normas

Valsts valodas likuma 18. panta pirmā daļa paredz, ka Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā. Savukārt 21. panta pirmā daļa citastarp noteic, ka šis noteikums attiecināms arī uz privātām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī pašnodarbinātajām personām, kuras, pamatojoties uz likumu vai citu normatīvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, ja informācijas sniegšana saistīta ar attiecīgo funkciju izpildi.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 96. pants: „Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ludmilas Rjazanovas pieteikuma, kurā minēts, ka viņa uz sev piederoša nekustamā īpašuma bija piestiprinājusi ēkas numura zīmi, kurā ielas nosaukums līdztekus valsts valodai ir atveidots arī svešvalodās – angļu un krievu valodā. Šādas norādes pārkāpjot Valsts valodas likumu, tādējādi pieteikuma iesniedzējai piemērots administratīvais sods.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi ierobežo viņas tiesības uz privāto dzīvi un mājokļa neaizskaramību.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 6. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 4. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


 

Relīze PDF formātā: 2017-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-01-01