Ierosināta lieta par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu apjoma samazināšanu

12.03.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta 2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 109. un 110. pantam ” ”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos, bet Satversmes 110. pants citastarp paredz valsts atbalstu vecākiem un bērniem.

Apstrīdētā norma pieņemta 2009. gada 1. decembrī. Tā paredz, ka laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim uzturlīdzekļu apmērs, ko nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonds, ir ne vairāk par 35 latiem bērnam no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam. Līdzšinējais valsts nodrošinātais uzturlīdzekļu apmērs šādos gadījumos bija 54 lati.

Uzturlīdzekļu garantiju fonds izmaksā uzturlīdzekļus bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, gadījumos, ja otrs vecāks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu.

Pieteikuma iesniedzēja Marika Skulte citastarp norāda, ka apstrīdētā norma pārkāpjot tiesiskās paļāvības principu un samērīguma principu. Likumdevējam, samazinot uzturlīdzekļu apmēru, esot jānodrošina saudzējoša pāreja uz jauno tiesisko regulējumu. Lai arī, pēc pieteikuma iesniedzējas uzskata, budžeta līdzekļu taupīšana varot kalpot par leģitīmu mērķi, tomēr šajā gadījumā taupīšana notiekot uz vismazāk aizsargāto sabiedrības grupu rēķina.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 12. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 12. augusts.


Relīze PDF formātā: 2010-18-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-18-01