Ierosināta lieta par valsts atbalsta samazinājumu biodegvielas ražotajiem

15.09.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” apakšprogrammas 21.06.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Apstrīdētā Ministru kabineta norma noteic, ka valsts tiešā atbalsta izmaksas tiek proporcionāli samazinātas, ja to apmērs pārsniedz budžeta programmā attiecīgajā gadā pieejamos finanšu līdzekļus. Šī norma nepārprotami saistīta ar likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” (turpmāk – Budžets) noteiktajiem finanšu līdzekļiem. Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Bio-Venta” – uzskata, ka apstrīdētās normas pārkāpj tiesiskās paļāvības principu un likumības principu, kā arī ierobežo tās īpašuma tiesības, proti, pasliktina tās saimniecisko stāvokli.

Tiesa, ierosinot lietu attiecībā uz Budžetu, ņēma vērā, ka tas formāli tiek pieņemts kā likumdošanas akts. Lai arī tiesa šaubījās par aizkāruma, ko radītu apstrīdētā Budžeta norma, esamību, tā nolēma, ka šis jautājums ir jāvērtē lietas sagatavošanas un izskatīšanas gaitā.

Saeima un Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 15. decembris.


Relīze PDF formātā: 2009-42-0103_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-42-0103