Ierosināta lieta par tukšo materiālu un reproducēšanai izmantojamo materiālu, par kuriem maksājama autoru atlīdzība, objektu sarakstu

31.08.2011.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumu Nr. 321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” 3. un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 105. un 113. pantam”.

Satversmes 64. pantā noteikts, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, 105. pants garantē personas tiesības uz īpašumu, bet 113. pants ietverts valsts pienākums atzīt zinātnisko, māksliniecisko un citādas jaunrades brīvību, kā arī aizsargāt autortiesības un patenttiesības.

Apstrīdētās normās noteikts izsmeļošs objektu saraksts, par kuriem maksājama autoru atlīdzība: par tukšajiem materiālajiem nesējiem – audiokasetēm, videokasetēm, diskiem u.tml. un reproducēšanai izmantojamām iekārtām – dažādu funkciju atskaņotāji, satelītu uztvērēji ar datu ieraksta iespējām, disku rakstītāji u.c.

Pieteikuma iesniedzējas – biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”, „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība”, „Latvijas Kinoproducentu asociācija” un „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” – norāda, ka viņu tiesības uz īpašumu un autortiesībām aizskar tas, ka Ministru kabinets ir ierobežojis objektu sarakstu, par kuriem maksājama autoratlīdzība, neiekļaujot tajā visas funkcionāli līdzīgas iekārtas. Tā, piemēram, Ministru kabineta noteikumu Nr. 321 regulējums neattiecas uz zibatmiņām, ārējiem cietajiem diskiem, mobilajiem telefoniem, jaunākās paaudzes mūzikas atskaņotājiem ar iebūvētu atmiņu u.c.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2011. gada 31. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 31. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2011-17-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-17-03