Ierosināta lieta par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas noteikumiem

12.05.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 173 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 40. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.

Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.

Apstrīdētā norma citastarp paredzēja, ka, ja personai ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, lai atgūtu tiesības, persona nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. MK noteikumi, kuros ietilpa apstrīdētā norma, zaudēja spēku 2009. gada 31. decembrī

Pieteikuma iesniedzēja – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – pieteikumā norāda, ka apstrīdētā norma pieņemta saskaņā ar Ceļu satiksmes likumā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam pieņemt noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību. No likuma neizrietot likumdevēja deleģējums Ministru kabinetam noteikt to, ka noteiktos gadījumos, lai atgūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, personai ir pienākums nokārtot B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu. Līdz ar to Ministru kabinets, izdodot apstrīdēto normu, esot pārsniedzis savas pilnvaras. Tādēļ apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 64. pantam.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2010. gada 12. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 12. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2010-40-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-40-03