Ierosināta lieta par transportlīdzekļu izņemšanu administratīvo pārkāpumu gadījumos

14.12.2012.

2012. gada 12. decembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētajā normā citastarp ir noteikts, ka mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas mantu vai vietas apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem LAPK norādīto institūciju vai šo institūciju pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, bet, ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts LAPK 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot šā panta sestajā daļā paredzēto pārkāpumu), līdz piemērotā naudas soda izpildei, institūcijas vai amatpersonas, kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. pantā ir noteikts: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēja Liene Vegnere norāda, ka viņai piederošais transportlīdzeklis ticis izņemts brīdī, kad to vadīja cita persona, izdarot administratīvu pārkāpumu. Transportlīdzeklis ir nodots glabāšanā līdz brīdim, kad pārkāpumu izdarījusī personu samaksās tai uzlikto naudas sodu. Tādējādi pieteikuma iesniedzējai esot liegtas tiesības izmantot savu īpašumu – transportlīdzekli – tik ilgi, kamēr pārkāpumu izdarījusī persona nesamaksā tai uzlikto naudas sodu un transportlīdzekļa glabāšanas izmaksas. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka šāds viņas īpašuma tiesību ierobežojums ir nesamērīgs.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 12. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 12. maijs.


Relīze PDF formātā: 2012-23-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2012-23-01