Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

21.07.2016.

gada 21. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Kriminālprocesa likuma 629. panta piektā daļa nosaka: „Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628. pantā minētās personas [aizdomās turētais vai apsūdzētais, persona, pie kuras manta tika izņemta vai tai tika uzlikts arests, kā arī persona, kurai ir tiesības uz konkrēto mantu] ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cell Finance” konstitucionālās sūdzības, kurā minēts, ka sūdzības iesniedzējai bija uzsākts process par noziedzīgi iegūtu mantu.  Pieteikuma iesniedzējas pārstāvis minētā procesa ietvaros iesniedza lūgumu iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošajiem materiāliem, taču, pamatojoties uz apstrīdēto normu, šis lūgums ticis noraidīts.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo tās tiesības uz taisnīgu tiesu, jo nenodrošina procesuālās līdztiesības principa ievērošanu. Tiesības iepazīties ar lietas materiāliem esot viens no svarīgākajiem procesuālajiem līdzekļiem. Minēto lēmumu pieņem procesa virzītājs, kas nevarot tikt uzskatīts par neitrālu un neieinteresētu personu procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, turklāt apstrīdētā norma neparedzot kritērijus, pēc kuriem procesa virzītājam būtu jāvadās, lemjot par atļauju iepazīties ar lietas materiāliem.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 21. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 21. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-13-01_PR_par_ierosinasanu

 

Saistītā lieta: 2016-13-01