Ierosināta lieta par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

30.12.2021.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

 Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrajam teikumam apgabaltiesas lēmums par sūdzību vai protestu, kas iesniegts par tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja mantai ar izmeklētājas lēmumu uzlikts arests. Vēlāk izmeklētāja saistībā ar minēto mantu pieņēmusi lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumu pieteikuma iesniedzēja manta atzīta par tādu, kas nav noziedzīgi iegūta, un process par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigts. Prokurors par minēto lēmumu iesniedzis protestu, un ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu pieteikuma iesniedzēja manta atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscēta valsts labā.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apgabaltiesas rīcība, pieņemot minēto lēmumu, bijusi pretrunā Kriminālprocesa likumam, tādēļ lēmums esot netaisnīgs, tomēr apstrīdētā norma liedzot to pārsūdzēt. Proti, viņam esot liegtas iespējas pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas lēmuma tiesiskumu, tādēļ esot aizskartas pieteikuma iesniedzējam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Valstij vajagot nodrošināt iespēju pārsūdzēt minēto apgabaltiesas lēmumu, jo tā rezultātā notiekot personas mantas konfiskācija un tiekot būtiski ierobežotas personas tiesības uz īpašumu. Turklāt prasība nodrošināt šā lēmuma pārsūdzību izrietot arī no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 8. panta 6. punkta.

Tiesas process 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 1. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir gada 30. maijs.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Saistītā lieta: 2021-44-01

Saistītā lieta: 2021-44-01