Ierosināta lieta par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanas noteikumiem

12.05.2014.

2014. gada 9. maijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. punkta un 4. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Apstrīdētās normas

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. punkts noteic: „Ar nodokli apliekami ienākumi, kuri tiek gūti no: 1) obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas.” Savukārt Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 4. panta 1. punkts noteic: „Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības: 1) pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.”

Apstrīdētās normas ir spēkā no šā gada 1. janvāra.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Konstitucionālo sūdzību iesniedza SIA „AD Biogāzes stacija”, SIA „BIO Auri”, SIA „Daile Agro”, SIA „BIOPAB” un SIA „Agro Iecava”. Sūdzības iesniedzējas pārdod elektroenerģiju, kas saražota biogāzes vai koģenerācijas elektrostacijās.

Sūdzības iesniedzējas norāda, ka saskaņā ar apstrīdētajām normām tām no šā gada 1. janvāra ir pienākums maksāt subsidētās elektroenerģijas nodokli. Sūdzībā norādīts, ka valstij nodokļu jomā gan esot plaša rīcības brīvība, tomēr tā esot jāizmanto taisnīgā un samērīgā veidā. Minētais nodoklis esot pārmērīgs, tādējādi tas ietekmējot sūdzību iesniedzēju maksātspēju un iespēju atgūt veiktos ieguldījumus. Tādējādi esot apdraudēta sūdzības iesniedzēju turpmākā komercdarbība.

Sūdzībā norādīts, ka apstrīdētās normas neatbilstot arī tiesiskās paļāvības principam. Iepriekš normatīvajos aktos esot bijis paredzēts elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņš un cena, tādējādi sūdzības iesniedzējas esot paļāvušās uz šā regulējuma nemainīgumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 9. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 9. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-12-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-12-01