Ierosināta lieta par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļu

31.08.2010.

Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļas, atbilstoši pielikuma Nr. 1 plānā iezīmētajai teritorijai (teritorija starp „Ginteriem” un „Eģenovām” ar nosaukumu „SIA „Getliņi-2” kompostēšanas laukums”), atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu.

Pieteikumu Satversmes tiesā ir iesniedzis Stopiņu novada iedzīvotājs Žanis Ilsters. Viņš norāda, ka apstrīdētais teritorijas plānojums paredz sanitāro aizsargjoslu ap teritoriju „SIA „Getliņi 2” kompostēšanas laukums”. Šī aizsargjosla, kas apgrūtinot viņam piederošo nekustamo īpašumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem neesot nepieciešama, turklāt tā esot noteikta bez iepriekšējas saskaņošanas. Tādējādi esot aizskartas pieteikuma iesniedzēja īpašuma tiesības.

Stopiņu novada dome ir uzaicināta līdz 2010. gada 30. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 30. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2010-62-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-62-03