Ierosināta lieta par stipendiju piešķiršanas nosacījumiem

05.08.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 511 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”” 1.1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 112. pantam”.

Satversmes 91.  pants citastarp garantē cilvēku vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 112. pants noteic tiesības uz izglītību.

Apstrīdētā norma reglamentē stipendiju piešķiršanas nosacījumus, noteicot, ka prioritāte stipendijas saņemšanā ir sociāli mazāk aizsargātiem indivīdiem, piemēram, invalīdiem, bāreņiem, trūcīgajām personām, studentiem, kuriem ir bērni, u.c.

Pieteikuma iesniedzēji Edgars Ābols un Artūrs Pušmucāns uzskata, ka stipendijas mērķis nav sociālā palīdzība, bet gan spējīgo studentu motivēšana un atbalstīšana.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2010. gada 30. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 30. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-57-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-57-03