Ierosināta lieta par Sodu izpildes kodeksa normu

06.11.2013.

2013. gada 6. novembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 56.3panta trešās daļas sestā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma (slīprakstā)

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 56.3 panta trešās daļa nosaka: „Lai notiesāto varētu nodarbināt, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izdod attiecīgu rīkojumu, kas vienlaikus ir atļauja notiesātajam darba laikā atrasties noteiktā darba vietā. Rīkojums ir neatņemama šajā pantā minētās vienošanās vai darba līguma sastāvdaļa. Izdodot rīkojumu, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ņem vērā notiesātajam noteikto soda izciešanas režīmu. Atteikumam izdot rīkojumu par notiesātā nodarbināšanu ir jābūt pamatotam. Rīkojumu par atteikumu nodarbināt notiesāto var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Mārtiņā Ēča konstitucionālās sūdzības, kurā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. Apstrīdētā norma paredzot tikai brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojuma apstrīdēšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldē, bet neparedzot iespēju pārsūdzēt tiesā Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu. Tādējādi tiesības uz taisnīgu tiesu tiekot liegtas pēc būtības.

Mārtiņš Ēcis ir lūdzis atļauju strādāt ārpus cietuma teritorijas, taču ir saņēmis atteikumu, kuru nav iespējams pārsūdzēt tiesā.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2014. gada 10. janvārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 4. aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2013-18-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-18-01