Ierosināta lieta par soda apmēru par nokavētu deklarācijas iesniegšanu

03.02.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Apstrīdēta norma, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, noteic, ka sods par skaidras naudas darījumu deklarācijas nokavētu iesniegšanu ir 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma paredz lielāku sodu par deklarācijas novēlotu iesniegšanu, nekā neiesniegšanu vispār. Šāda situācija neatbilstot samērīguma principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 9. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 3. jūlijs.


Relīze PDF formātā:2010-09-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-09-01