Ierosināta lieta par šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību

25.09.2014.

2014. gada 25. septembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „ Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma paredz, ka šķīrējtiesa pati lemj par strīda pakļautību, arī gadījumos, kad kāda no pusēm apstrīd šķīrējtiesas līguma esamību vai spēkā esamību.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc a/s „Tukuma straume” konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka sūdzības iesniedzēja vērsusies vispārējās jurisdikcijas tiesā ar prasību par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantu, kas atsavināta uz šķīrējtiesas lēmuma pamata, kas, pieteikuma iesniedzējas ieskatā, pieņemts nepamatoti, jo a/s “Tukuma straume” nekad nav parakstījusi šķīrējtiesas līgumu vai citādi piekritusi šķīrējtiesas procesam. Tāpat pieteikuma iesniedzēja lūgusi vispārējās jurisdikcijas tiesu atzīt starp a/s “Tukuma straume” un citu uzņēmēju noslēgto līgumu, kurā ietverta šķīrējtiesas klauzula, par viltotu.

Vispārējās jurisdikcijas tiesa apelācijas instancē pieteikuma iesniedzējas prasību noraidīja, bet, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, pēdējā instancē tiesvedību izbeidza.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma ir pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo 2014. gada 17. martā ir ierosināta lieta Nr. 2014-09-01 „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” un Saeima jau ir sniegusi atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 25. februāris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-32-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-32-01