Ierosināta lieta par skatuves mākslinieku izdienas pensiju samazināšanu

24.11.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību, bet 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic: „No 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš 2009. gada 1. jūlijā ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, izņemot šā likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto gadījumu, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā persona pārtrauc gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.”

Lieta ir ierosināta pēc Aivara Krancmaņa konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka strādājošo pensionāru izdienas pensijas samazinājums neatbilstot vienlīdzības, samērīguma un tiesiskās paļāvības principam un pārkāpjot viņa tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 23. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 23. februāris.


Relīze PDF formātā: 2009-107-01_PR_par_ierosinasanu

 

Saistītā lieta: 2009-107-01