Ierosināta lieta par sanitāro apstākļu normām īslaicīgās aizturēšanas vietās

28.06.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 1. punkta vārdu „kuru augstums nepārsniedz 1,2 metrus” un pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 95. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu, aizliegta ir spīdzināšana, cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku, un nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam.

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums citastarp noteic prasības Valsts policijas īslaicīgas aizturēšanas vietām. Likuma piektās daļas 1.punkts noteic, ka kamerā ierīko ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus.

Pieteikumu Satversmes tiesa ir iesniedzis Latvijas Republikas tiesībsargs, kas norāda, ka likumā paredzētais norobežojums nenodrošinot pietiekamu privātumu ieslodzītajam, proti, persona, kas apmeklē sanitāro mezglu, ir redzama citām kamerā esošām personām. Tiesībsargs citastarp uzsver, ka šādi īslaicīgas aizturēšanas apstākļi uzskatāmi par cilvēka cieņu aizskarošiem.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 30. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 22. novembris.


Relīze PDF formātā: 2010-44-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-44-01