Ierosināta lieta par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu

14.12.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-1/2010 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”, kadastra Nr. 6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Salacgrīvas novada dome šā gada aprīlī ir apstiprinājusi detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”. Citastarp detālplānojumā esot paredzēta telekomunikāciju torņa būvniecība. Sūdzībā norādīts, ka pieteikuma iesniedzējiem pieder īpašumi, kas robežojas ar šo nekustamo īpašumu.

Sūdzībā norādīts uz vairākiem pārkāpumiem, kas esot pieļauti detālplānojuma pieņemšanas gaitā, proti, detālplānojums neatbilstot augstāka līmeņa teritorijas plānojumam, jo pieļaujot tādu nekustamā īpašuma izmantošanu, kas neesot paredzēta teritorijas plānojumā. Turklāt šāda īpašuma izmantošanas veida noteikšana neesot saskaņota ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.

Līdz ar to pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētais detālplānojums aizskar viņu īpašumtiesības. Pieteikumā norādīts, ka detālplānojums neesot pieņemts atbilstošā procesā un neesot publicēts likumā noteiktajā kārtībā, turklāt tas praktiski neesot pieejams plašākam cilvēku lokam. Tādējādi pieteikuma iesniedzēji, vērtējot īpašuma tiesību ierobežošanas kritērijus (ierobežojums noteikts ar likumu; ierobežojumam ir leģitīms mērķis; ierobežojums ir samērīgs) nonāk pie secinājuma, ka ierobežojums nav noteikts, pamatojoties uz likumu. Ierobežojumam arī neesot leģitīma mērķa un tas neesot samērīgs.

Salacgrīvas novada dome ir uzaicināta līdz 2011. gada 14. februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 13. maijs.


Relīze PDF formātā: 2010-74-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-74-03