Ierosināta lieta par Sakas teritorijas plānojumu

16.07.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija pēc biedrības „Zemes draugi” pieteikuma ir ierosinājusi lietu „Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem” sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam „Ziemupe” pieguļošā Akmeņraga meža daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants citastarp nodrošina tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētais teritorijas plānojums radot iespēju legalizēt esošo nelikumīgo apbūvi kāpu aizsargjoslā, apdraudot dabas liegumu „Pāvilostas pelēkā kāpa”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, un radot būtisku ietekmi arī uz citām aizsargājamām dabas teritorijām.

Pāvilostas novada dome ir uzaicināta līdz 2010. gada 16. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 16. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-56-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-56-03