Ierosināta lieta par Rīgas domes saistošajiem noteikumu normām, kas ierobežo trokšņošanu  

20.12.2013.

2013. gada 19. decembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 4.1. un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

„4. Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts:
4.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;[..]
Par 4.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām līdz piecsimt latiem. Ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit latiem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt latiem līdz sešsimt latiem. Ja šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika fiziskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA „Iridejas3” konstitucionālās sūdzības. Sūdzības iesniedzēja norāda, ka tā ir atvērusi bāru, kas vakaros darbojas arī kā klubs ar dejām. Lai īstenotu saimniecisko darbību, bārā ir nepieciešams atskaņot mūziku. Taču mūzikas atskaņošana radot troksni un sūdzības iesniedzēja, saskaņā ar apstrīdētajām normām, esot par to administratīvi sodīta.

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas tai liedz veikt komercdarbību un tādējādi nepamatoti aizskar tās īpašuma tiesības.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 2014. gada 19. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 19. maijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2013-21-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-21-03