Ierosināta lieta par Rīgas domes saistošajiem noteikumiem

20.11.2013.

2013. gada 17. decembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3. un 4.4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētās normas (slīprakstā)

Komercsabiedrības atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina:[..]
4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu);
4.4. nekustamā īpašuma un piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā, pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tas netraucē gājēju kustībai pa ietvēm un tiek ievēroti šo saistošo noteikumu 13.2 punkta nosacījumi.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ulda Kaldovska konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka sūdzības iesniedzējam pieder nekustamais īpašums Rīgā. Saskaņā ar apstrīdētām normām, viņam esot jānodrošina savam īpašumam pieguļošas teritorijas sakopšana – patstāvīgi vai algojot darbinieku, kā arī jāiegādājas materiāli, darba apģērbts, u.tml. Turklāt apstrīdētās normas neesot paredzēti nekādi ierobežojumi vai atvieglojumi, piemēram, ja pieguļošā teritorija ir pārāk liela. Tādējādi sūdzības iesniedzēja īpašumtiesību aizskārums esot nesamērīgs.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 2014. gada 17. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 17. maijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā:

Saistītā lieta: 2013-20-03