Ierosināta lieta par Publisko iepirkumu likuma normu

17.03.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”.

Satversmes 91. pants paredz personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētā norma noteic pretendentu izslēgšanas nosacījumu publiskajos iepirkumos, paredzot, ka pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta darba ņēmēju mēneša vidēja darba ienākumi noteiktajā laika posmā ir mazāki par 70 procentiem no attiecīgās nozares darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī.

Pieteikuma iesniedzēja SIA „HansaWorld Latvia” norāda, ka apstrīdētā normas aizskarot tās īpašuma tiesības, jo norma ierobežojot ekonomiskās intereses veikt saimniecisko darbību un gūt peļņu valsts un pašvaldību iepirkumu tirgū. Tāpat apstrīdētā norma nepamatoti paredzot nevienlīdzīgu attieksmi pret atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedalās publiskajos iepirkumos.

Norma esot pieņemta ar mērķi sekmēt tā saucamo „aplokšņu algu” izskaušanu. Tomēr, pēc pieteikuma iesniedzējas uzskatiem, ne visi uzņēmumi, kuru darbinieku vidējie darba ienākumi nesasniedz 70 procentus no vidējās algas nozarē, maksā „aplokšņu algas”. Iemesli zemākam atalgojumam varot būt dažādi, piemēram, uzņēmums ir nesen nodibināts un nevar atļauties maksāt darbiniekiem tādas algas kā nozares vadošie uzņēmumi, uzņēmumā strādā nepilna laika darbinieki, uzņēmums izmanto ārpakalpojumus, piemēram, speciālisti sniedz pakalpojumus kā pašnodarbinātie.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 16. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 16. augusts.


Relīze PDF formātā: 2011-05-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-05-01