Ierosināta lieta par prokuroru izdienas pensiju samazināšanu

14.09.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic: „No 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš 2009. gada 1. jūlijā ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošinātās personas statuss.”

Lieta ir ierosināta pēc Allas Ignatjevas konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējai ir piešķirta izdienas pensija par prokurora amatā nostrādāto laiku, taču šobrīd viņas kā pašnodarbinātās personas pensijas apmērs ir samazināts par 70%. Pēc pieteikuma iesniedzēja uzskata apstrīdētā norma neatbilstot tiesiskās paļāvības un samērīguma principam. Alla Ignatjeva cita starp norāda, ka materiāli sodīt cilvēku par to, ka viņš strādā, nevarot būt normas leģitīms mērķis.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 14. decembris.


Relīze PDF formātā:

Saistītā lieta: 2009-86-01