Ierosināta lieta par procentu maksājumu saņemšanu no komercsabiedrības, kas nonākusi finansiālās grūtībās un saņem atbalstu

04.12.2014.

2014. gada 4. decembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmā daļa: „Ja komercsabiedrība, kura nonākusi finansiālās grūtībās, saskaņā ar komercdarbības atbalstu regulējošiem normatīvajiem aktiem saņem atbalstu, tad no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža līdz atbalsta sniegšanas beigām, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā vai nacionālajā normatīvajā aktā par atbalsta piešķiršanu noteikto un neatkarīgi no komercsabiedrības spēkā esošajām juridiskajām saistībām komercsabiedrībai ir aizliegts pildīt pakārtotās saistības (tai skaitā aizliegts atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus vai citu atlīdzību) neatkarīgi no pakārtoto saistību nodibināšanas brīža.”

Norma ir spēkā no šā gada 1. jūlija.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Maksima Kargina konstitucionālās sūdzības. Sūdzības iesniedzējs norāda, ka, 2012. gadā noslēdzot dāvinājuma līgumu, viņš bija ieguvis tiesības iegūt procentu maksājumus no AS „Reverta” par kapitāla lietošanu. Procentu maksājumus viņš esot saņēmis līdz šā gada jūnijam, taču pēc apstrīdētās normas stāšanās spēkā maksājumi esot pārtraukti. Turklāt, saskaņā ar apstrīdēto normu, šie maksājumi arī netiekot nedz aprēķināti, nedz uzkrāti.

Šāda situācija nepamatoti aizskarot sūdzības iesniedzēja tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeimu, līdz 2015. gada 4. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 4. maijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-36-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-36-01