Ierosināta lieta par priekšlaicīgo pensiju samazināšanu

22.04.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic, ka tām personām, kuras priekšlaicīgi pensionējušās pēc 2009. gada 1. jūlija, līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% no piešķirtās pensijas. Norma pieņemta 2009. gada 16. jūnijā. Likums iepriekšējā redakcijā paredzēja, ka priekšlaicīgās pensijas apmērs ir 80% no piešķirtās pensijas.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Jānis Ozoliņš norāda, ka viņš ir priekšlaicīgi pensionējies 2009. gada jūlijā, tiklīdz bija sasniedzis likumā noteikto priekšlaicīgās pensionēšanās vecumu. Tā kā, saskaņā ar apstrīdēto normu, viņa pensijas apmērs ir būtiski mazāks par cerēto, pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka norma neatbilst Satversmes 109. pantam un pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, samērīguma principu, likuma varas principu, sociālas valsts principu, labas pārvaldības principu un sociālās solidaritātes principu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 21. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 21. septembris.


Relīze PDF formātā: 2010-29-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-29-01