Ierosināta lieta par prasību veikt Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā

24.03.2021.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 24. martā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta otrajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

  • Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3punkts:

„Persona var ceļot uz Latvijas Republiku, ievērojot šādas prasības:

35.3 1. ja persona 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir veikusi Covid‑19 testu (infekcijas molekulāri bioloģisko testu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)) un šī testa rezultāts ir negatīvs. Testa rezultātus uzrāda pārvadātājam pirms iekāpšanas transportlīdzeklī vai pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei, Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai angļu, franču, vācu vai krievu valodā. Ja testa rezultātus pārvadātājam uzrāda pirms iekāpšanas transportlīdzeklī, tie var būt arī tās valsts valodā, no kuras ceļo uz Latvijas Republiku. Ja testa rezultātus Valsts robežsardzei, Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai uzrāda, iebraucot Latvijas Republikā no Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā;

35.3 2. ja uzrāda citu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona nav infekcioza;

35.3 3. persona, ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, apliecina šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minētā dokumenta esību, aizpildot apliecinājuma anketu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski un, ja nepieciešams, uzrāda šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu Valsts robežsardzei vai Valsts policijai;

35.3 4. ja persona izmanto pārvadātāja transportlīdzekli, tā uzrāda pārvadātājam šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu. Ja minēto dokumentu nevar uzrādīt, pārvadātājs atsaka personai iekāpšanu transportlīdzeklī.”

Augstāka juridiska spēka norma

  • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 98. panta otrais teikums: “Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Aleksandras Jolkinas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja ir Latvijas Republikas pilsone, kura jau vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Vācijas Federatīvajā Republikā. Pieteikuma iesniedzēja regulāri apmeklējot Latviju un bija plānojusi atkal to apmeklēt 2021. gada janvāra otrajā pusē vai februārī. Tomēr apstrīdētā norma ierobežojot Pieteikuma iesniedzējas tiesības brīvi ieceļot Latvijā.”

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 98. panta otrajam teikumam. Apstrīdētā norma neesot skaidra un precīza, un tās piemērošana neesot tāda, ko personas varētu paredzēt. Tāpat prasība 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijas Republikā veikt Covid‑19 testu nesamērīgi ierobežojot viņas tiesības brīvi atgriezties Latvijas Republikā.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2021. gada 24. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 24. augusts.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-10-03