Ierosināta lieta par personas tiesībām tikt izvērtētai un saņemt atļauju strādāt par pedagogu, ja tā bijusi sodīta par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem

16.03.2017.

Satversmes tiesa 2017. gada 16. martā ierosināja lietu „Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam”.

Apstrīdētā norma

Izglītības likuma 50. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Ministru kabineta noteikta institūcija, izvērtējusi, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, ir atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja šādai personai strādāt par pedagogu nekaitēs izglītojamo interesēm.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 106. pants citstarp noteic, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Raivja Veinberga pieteikuma, kurā minēts, ka pieteikuma iesniedzējs kopš 1998. gada strādājot par pedagogu. Savulaik 1994. gadā pieteikuma iesniedzējs esot notiesāts par smagu noziegumu – zādzību (lielā apmērā) – un sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu un nosacītu pārbaudes laiku.

Pēc apstrīdētās normas spēkā stāšanās, pieteikuma iesniedzējs vērsies Izglītības kvalitātes dienestā, lai nodotu izvērtēšanai viņa situāciju un saņemtu atļauju pedagoga darba turpināšanai. Izglītības kvalitātes dienests, pamatojoties uz apstrīdēto normu, esot atteicis pieteikuma iesniedzēja situācijas izvērtēšanu. Tā kā atļauja pedagoga darba turpināšanai netika saņemta, darba tiesiskās attiecības ar pieteikuma iesniedzēju esot pārtrauktas.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma liedzot personai tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un strādāt izvēlētajā profesijā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Apstrīdētājā normā ietvertais ierobežojums esot nesamērīgs, jo tiekot noteikts uz mūžu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 22. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 16. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-07-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-07-01