Ierosināta lieta par personas tiesībām pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtu lēmumu par mantas izņemšanu, ja tā nav ne persona, kas saukta pie administratīvās atbildības, ne cietušais

06.10.2014.

2014. gada 3. oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmās daļas un 288. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Apstrīdētās normas

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmā daļa nosaka:

„Persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmā daļa nosaka:

„Augstākas iestādes pieņemtu lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona – pēc tās juridiskās adreses Latvijā. Ja personai nav deklarētās dzīvesvietas vai juridiskās personas adrese neatrodas Latvijā, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietas. Prokurors protestu iesniedz pēc administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietas.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA “Tavex” (turpmāk – Pieteicēja) konstitucionālās sūdzības.

Veicot tematisko pārbaudi pie Pieteicējas, Valsts ieņēmumu dienests konstatēja pārkāpumus. Administratīvā pārkāpuma lietā tika sastādīts protokols un saskaņā ar to izņemts Pieteicējai piederošais īpašums. Saistībā ar minēto pārkāpumu pie administratīvās atbildības tika saukts Pieteicējas valdes priekšsēdētājs.

Pieteicēja likumā noteiktā kārtībā apstrīdēja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tā ģenerāldirektoram, kurš to atzina par tiesisku. Tādēļ Pieteicēja vērsās tiesā, taču, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, kas tieši nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas lēmumu augstākā iestādē un tiesā var pārsūdzēt tikai persona, kura saukta pie administratīvās atbildības un cietušais, tiesas atteicās ierosināt lietu, ierosināto lietu – izbeidza, bet blakus sūdzības noraidīja.

Pieteicējas ieskatā apstrīdētās normas, ciktāl tās neparedz tiesības citai personai, kura nav saukta pie administratīvās atbildības un nav cietušais, taču, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas, pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas lēmumu par mantas izņemšanu, neatbilst Satversmei.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Latvijas Republikas Saeimu, līdz šā gada 3. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 3. marts. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-33-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-33-01