Ierosināta lieta par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu

05.12.2013.

2013. gada 3. decembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ciktāl tie attiecas uz dabas liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” piegulošo Zaļkalna mežu un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošo Akmeņraga meža daļu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētās teritorijas plānojuma daļas atļauj apbūvi minētajās teritorijās.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 115. pants: „Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc biedrības „Zemes draugi” pieteikuma. Biedrība norāda, ka, izstrādājot un pieņemot apstrīdētos saistošos noteikumus, novada dome esot pieļāvusi procesuālos pārkāpumus. Biedrība esot sniegusi savus priekšlikumus par teritorijas plānojumi, taču tie neesot izskatīti pēc būtības, bet formāli, un noraidīti bez pamatojuma. Tāpat neesot ņemti vērā valsts institūciju un vides organizāciju sniegtie atzinumi un ieteikumi, neesot ievēroti teritorijas plānošanas principi.

Tāpat, nosakot Zaļkalnu meža un Akmeņraga meža teritorijām tādus teritorijas atļautās izmantošanas veidus, kas saistīti ar apbūvi, tiekot aizskartas tiesības uz ilgtspējīgu attīstību un veselīgu, tīru un dabisku vidi.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Pāvilostas novada domi līdz 2014. gada 3. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 3. maijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2013-19-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-19-03