Ierosināta lieta par patērētāja kreditēšanas noteikumiem

01.07.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”.

Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros, bet Satversmes 105. pants nodrošina tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētā norma noteic: „Kredīta devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa. Ja patērētājs izmanto tiesības uz kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa un veic pārkreditāciju pie cita kredīta devēja, patērētājam var tikt prasīta tikai pamatota un samērīga maksa par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem, ja tādi rodas”

Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā rajona tiesa – pieteikumā norāda, ka apstrīdētā norma izdota saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kurā noteikts, ka patērētājam ir tiesības izpildīt savas saistības pirms patērētāja kreditēšanas līgumā noteiktā termiņa un šādā gadījumā patērētājam ir tiesības uz kopējo kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu. Taču, tiesasprāt, likums nedod tiesības Ministru kabineta noteikumos taisnīgās izmaksas reducēt tikai uz administratīvajiem izdevumiem. Šādā veidā tiekot ierobežotas kredītiestādes īpašuma tiesības. Kredītiestāde finansē tās izsniegtos kredītus, aizņemoties šim nolūkam nepieciešamos naudas līdzekļus starpbanku tirgū. Ja kredīts tiek atmaksāts pirms termiņa, kredītiestādei varot rasties zaudējumi.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2010. gada 1. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 1. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-49-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-49-03