Ierosināta lieta par pašvaldības domes deputāta amatu savienošanas ierobežojumiem

05.03.2019.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 1. martā ierosināja lietu “Par likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 4. punkts paredz, ka papildus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Augstāka juridiskā spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Raunas novada domes deputāta Aivara Damrozes pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs saukts pie administratīvās atbildības par apstrīdētajā normā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, jo, būdams pašvaldības domes deputāts, viņš ieņēma arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes vadītāja amatu.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar apstrīdēto normu pašvaldības domes deputāts esot tiesīgs ieņemt tikai tādas pašvaldības iestādes vadītāja amatu, kura īsteno apstrīdētajā normā norādītās pašvaldības autonomās funkcijas.  Taču pašvaldības domes deputāts neesot tiesīgs ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja amatu tādā pašvaldības iestādē, kura īsteno līdzīgas, bet citas autonomās funkcijas, tostarp sociālās aprūpes funkciju. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka šādai atšķirīgai attieksmei attiecībā uz pašvaldības domes deputāta amatu savienošanas ierobežojumiem nav leģitīma mērķa.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2019. gada 3. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 1. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2019-03-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2019-03-01