Ierosināta lieta par operatīvo darbību veikšanu

16.07.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, bet saskaņā ar Satversmes 92. pantu ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pants paredz, ka tiesību aizskāruma gadījumos personai ir tiesības uz efektīvas aizsardzības nodrošinājumu valsts institūcijās, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildot dienesta pienākumus.

Apstrīdētās normas noteic, ka gadījumos, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kā arī tad, kad reāli ir apdraudēta personas dzīvība, veselība vai īpašums, atsevišķus operatīvās darbības pasākumus (piemēram, telefonsarunu noklausīšanos) var veikt bez tiesneša akcepta. Par to 24 stundu laikā jāpaziņo prokuroram un 72 stundu laikā jāsaņem tiesneša akcepts. Pretējā gadījumā operatīvās darbības pasākumu veikšana ir jāpārtrauc. Uzraudzību pār operatīvās darbības atbilstību likumiem veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Mairis Meimanis norāda, ka apstrīdētās normas pieļaujot patvaļīgu un nekontrolējamu iejaukšanos personas privātajā dzīvē, tā radot pamattiesību būtisku aizskārumu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 16. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 16. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-55-0106_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-55-0106