Ierosināta lieta par noteiktu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtību pirmās instances tiesā, un normu, kas regulē lēmuma par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību pieņemšanu

28.09.2017.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2017. gada 28. septembrī ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pants (turpmāk – Kodekss): “Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 165.4 panta pirmajā daļā, 166.17, 173.2 pantā, 174.3 panta pirmajā un otrajā daļā, 174.5, 175.–175.4, 175.10, 177., 178. pantā, 190.5, 190.6, 200., 200.1, 201.2–201.9, 201.39–201.42, 204.1, 204.2 panta pirmajā daļā un 204.17 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

Kodeksa 289.20 panta septītā daļa: “Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību. Lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, norādot tiesnešus, kuri pieņēma lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams. Par pieņemto lēmumu paziņo apelācijas sūdzības iesniedzējam.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Raimonda Bētiņa pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības un viņam uzlikts naudas sods. Pamatojoties uz apstrīdēto normu, spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņēma pirmās instances tiesas tiesnesis. Par tiesneša pieņemto spriedumu pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis apelācijas sūdzību. Tomēr trīs apelācijas instances tiesas tiesneši pieņēmuši lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, kas sastādīts rezolūcijas veidā.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi ierobežo viņam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā nostiprinātās tiesības uz taisnīgu tiesu. No Kodeksa 213. panta izrietot, ka tiesa noteiktu administratīvo pārkāpumu lietas izskata tādā procedūrā, kas atbilst lietas izskatīšanai iestādē. Proti, tiesa faktiski uzņemoties apsūdzības uzturētāja lomu. Savukārt Kodeksa 289.20 panta septītā daļa pārkāpjot tiesības uz tiesas pieejamību un tiesības uz motivētu nolēmumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 28. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 28. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-24-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-24-01