Ierosināta lieta par normu, kas regulē pārkompensācijas novēršanu elektroenerģijas ražotājiem, kuri saņem valsts atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma veidā

17.09.2020.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 16. septembrī ierosināja lietu “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4 panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4 panta pirmās daļas otrais teikums noteic, ka elektroenerģijas ražotājam, kuram pirms Elektroenerģijas tirgus likuma 28.28.129. vai 30. pantā minēto tiesību piešķiršanas, ir piešķirts cits atbalsts elektroenerģijas ražošanai, to ieskaita elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinā, turklāt šajā aprēķinā ieskaita periodu starp atbalsta periodiem.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”

 Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KRĪGAĻU DZIRNAVAS” un Dobeles rajona Berzes pagasta zemnieku saimniecības “DZIRNAVAS” konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējām attiecīgi 2009. un 2007. gadā tika piešķirtas tiesības uz valsts atbalsta saņemšanu, proti, tām piešķirtas tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

2020. gada 30. janvārī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā”, kas stājās spēkā 2020. gada 15. februārī. Tas citstarp noteic regulējumu elektroenerģijas ražotāju pārkompensācijas novēršanai. Pieteikuma iesniedzēju ieskatā jaunais pārkompensācijas novēršanas aprēķins ir nepamatots. Proti, elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinā tiek ņemts vērā arī cits atbalsts, tostarp vēsturiskais atbalsts. Veicot jauno aprēķinu, Pieteikuma iesniedzējām piemērojamais cenu diferencēšanas koeficients tiks pārrēķināts un atbalsta apmērs ievērojami samazināts.

Pieteikuma iesniedzējas vērsušās Satversmes tiesā, jo uzskata, ka Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4 panta pirmās daļas otrais teikums neatbilst Satversmes 105. panta pirmajā teikumā ietvertajām tiesībām uz īpašumu, kā arī vairākiem Satversmes 1. pantā ietvertajiem vispārējiem tiesību principiem, piemēram, tiesiskās paļāvības, tiesiskās drošības, labas likumdošanas un ilgtspējīgas attīstības principam.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 16. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 16. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

 

Saistītā lieta: 2020-52-01