Ierosināta lieta par normu, kas paredz tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu

11.01.2013.

2013. gada 11. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „ Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma (slīprakstā)

Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām un ja apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi šā likuma 452. panta trešās daļas noteikumu pārkāpumu, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību arī šādos gadījumos: [..] 2) nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu, un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – Latvijas Grāmatrūpniecības arodu savienība – norāda, ka tā ir risinājusi tiesā civiltiesisku strīdu. Senāts, saņemot pieteikuma iesniedzējas kasācijas sūdzību, ir pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Senāta lēmums ir pamatots ar apstrīdēto normu.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma nepamatoti ierobežo Satversmē noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 11. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 11. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2013-02-01_PR_par_ierosinasanu

 

Saistītā lieta: 2013-02-01