Ierosināta lieta par normu, kas paredz tiesai tiesības ar lēmumu rezolūcijas veidā atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvo pārkāpumu lietā

17.05.2017.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 16. maijā ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītā daļa: “Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību. Lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, norādot tiesnešus, kuri pieņēma lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams. Par pieņemto lēmumu paziņo apelācijas sūdzības iesniedzējam.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Alekseja Stepanova pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka ar pirmās instances tiesas spriedumu viņš esot atzīts par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un sodīts. Minēto pirmās instances tiesas spriedumu pieteikuma iesniedzējs esot pārsūdzējis apelācijas kārtībā. Apelācijas instances tiesa, pamatojoties uz apstrīdēto normu, ar lēmumu rezolūcijas veidā esot atteikusies ierosināt apelācijas tiesvedību. Tiesas lēmums neesot pārsūdzams.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka tiesībās uz taisnīgu tiesu ietilpst arī tiesības uz administratīvo pārkāpumu lietā pieņemta tiesas sprieduma pārsūdzību apelācijas instances tiesā. Apstrīdētā norma šīs tiesības nepamatoti ierobežojot. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka lēmumam, ar kuru tiek ierobežotas tiesības uz tiesas nolēmuma pārsūdzību administratīvo pārkāpuma lietā, jābūt īpaši pamatotam.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 17. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 16. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-16-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-16-01