Ierosināta lieta par normu, kas paredz likvidētā uzņēmuma mantas pielīdzināšanu bezsaimnieka mantai

18.12.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu, savukārt Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pants paredz, ka abu valstu ieguldītāju ieguldījumi nedrīkst tikt nacionalizēti, ekspropriēti vai pakļauti pasākumiem, kam ir līdzvērtīgas sekas nacionalizācijai vai ekspropriācijai otras valsts teritorijā, izņemot ar sabiedrības interesēm saistītām vajadzībām un pret atbilstošu kompensāciju.

Apstrīdētā Komerclikuma norma paredz, ka manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai. Tādējādi šī manta piekrīt valstij.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Holgers Hākons Kristensens (Holger Haakon Kristensen) norāda, ka Latvijā reģistrētais uzņēmums, kurā viņš bija vienīgais dalībnieks un 100% kapitāla daļu īpašnieks, tika likvidēts ar Uzņēmuma reģistra valsts notāra lēmumu, jo līdz 2004. gada 31. decembrim nebija pieteikta uzņēmuma ierakstīšana komercreģistrā. Uzņēmumam piederošā manta, tajā skaitā nekustamais īpašums, saskaņā ar apstrīdēto normu, esot jāpārņem valstij, savukārt sūdzības iesniedzējam neesot nekādu iespēju pretendēt uz minēto mantu vai atbilstošu kompensāciju.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 29. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 18. marts.


Relīze PDF formātā: 2009-113-0106_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-113-0106