Ierosināta lieta par normu, kas paredz atlaist Rīgas domi tādēļ, ka tā pieļaujot nelikumīgu rīcību un nepildot pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

18.03.2020.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 17. martā ierosināja lietu “Par Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”.

Apstrīdētā norma

Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkts:

“Ar šo likumu Saeima atlaiž Rīgas domi, ņemot vērā, ka Rīgas dome:

[..]

2) pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (likuma “Par pašvaldībām” 91. panta pirmās daļas 1. punkts).”

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika”.

Satversmes 101. pants: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.”

 Lietas fakti

Saeima 2020. gada 13. februārī pieņēma likumu, kas paredz Rīgas domes atlaišanu citstarp tāpēc, ka tā pieļaujot nelikumīgu rīcību un nepildot pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Divdesmit Saeimas deputāti (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) vērsušies Satversmes tiesā, jo uzskata, ka minētais Rīgas domes atlaišanas iemesls nav pamatots.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst labas likumdošanas principam, jo tās pieņemšanā nav pienācīgi uzklausīta attiecīgā pašvaldības dome un nav vērtēti iesaistīto institūciju un ekspertu viedokļi. Tāpat ar apstrīdēto normu esot pārkāpts arī pašvaldības princips un demokrātijas princips, jo pašvaldības dome neesot iesaistīta tai svarīgu jautājumu izlemšanā. Visbeidzot, pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, attiecību risināšanā ar attiecīgo pašvaldības domi likumdevējs izvēlējies nesamērīgu līdzekli.

Tiesas process

 Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 18. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 17. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu ir pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2020/03/2020-16-01_Lemums_ierosinasana.pdf#search=

Saistītā lieta: 2020-16-01