Ierosināta lieta par normu, kas noteic pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita

02.06.2022.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 2. jūnijā ierosināja lietu “Par Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16. panta 3. punktu (turpmāk – apstrīdētā norma) no zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas, pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

Lietas fakti

Pret pieteikuma iesniedzēju tika uzsākts kriminālprocess, taču vēlāk ar procesa virzītāja lēmumu tas tika izbeigts uz nereabilitējoša pamata. Pieteikuma iesniedzēja ir zvērināta advokāte, un apstrīdētā norma nosaka vienu no apstākļiem, kam izpildoties, zvērināts advokāts izslēdzams no zvērinātu advokātu skaita. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma neparedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei rīcības brīvību lēmuma par personas izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita pieņemšanā un tādējādi šī norma viņai radīs Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietverto pamattiesību, proti, tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos, aizskārumu. Pēc pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētajā normā ietvertais absolūtais aizliegums ir pārlieku plašs un nav samērīgs.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 2.augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada  2. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

  • Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit:

Saistītā lieta: 2022-19-01

 

Saistītā lieta: 2022-19-01