Ierosināta lieta par normu, kas noteic nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumu par tā līdzekļiem pārvietot ceļu inženierbūves vai satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus

27.10.2020.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 26. oktobrī ierosināja lietu “Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešā daļa noteic: „Esošo ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.”

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) Satversmes 105. panta pirmais, otrais un trešais teikums noteic: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Augstākās tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kurā privātpersona vērsusies administratīvajā tiesā, pārsūdzot Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā ietilpstošu nosacījumu. Šai privātpersonai pieder nekustamais īpašums un uz tā esošā garāža. Blakus garāžai atrodas Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas satiksme” valdījumā esoša tramvaju līnijas atsaite jeb kontakttīkla balsts. Privātpersona vēlas nojaukt minēto garāžu. Šo būvniecības ieceri iespējams realizēt, izpildot iepriekš minētajā būvatļaujā ietilpstošo nosacījumu, kas paredz prasību privātpersonai pārvietot kontakttīkla balstu par tās līdzekļiem.

Augstākā tiesa uzskata, ka apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums nav nepieciešams. Proti, pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi varot sasniegt ar privātpersonas tiesību mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, publiskajai personai pašai uzņemoties segt ceļu inženierbūves pārvietošanas izmaksas tad, ja nekustamā īpašuma nojaukšanas gadījumā tiek apdraudēta konkrētās ceļu inženierbūves ekspluatācija un drošība. Tāpat privātpersonas tiesību ierobežojums esot lielāks nekā labums, ko no tā iegūst sabiedrība. Proti, ja privātpersona vēlas nojaukt savā īpašumā esošu būvi, piemēram, gadījumā, kad būve jau ir nokalpojusi, tad šī persona esot spiesta uzņemties nesamērīgu upuri sabiedrības interesēs.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 28. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 26. marts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-59-01