Ierosināta lieta par normu, kas nosaka atkārtotu nodokļu pārkāpumu

15.06.2022.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 14. jūnijā ierosināja lietu „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrā daļa noteic: „Atkārtotais nodokļu pārkāpums ir nodokļu pārkāpums, kas atbilst šādām pazīmēm:

1) iepriekšējais nodokļu pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijas (audita) laikā, kas ir pabeigta, un šis nodokļu pārkāpums ir izdarīts ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīža;

2) lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie šā likuma 32. pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai tas ir pārsūdzēts tiesā;

3) atkārtoto nodokļu pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar normām, kas ir analoģiskas iepriekšējā nodokļu pārkāpuma pamatošanai administratīvajā aktā minētajām normām.”

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrais teikums noteic: „Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc juridiskās personas pieteikuma par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā. Ar šo lēmumu personai citstarp aprēķināta soda nauda par atkārtotu nodokļu pārkāpumu. Pēc pieteikuma iesniedzēja ieskata, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrās daļas 2. punkts, ciktāl tas paredz, ka nodokļu pārkāpums tiek uzskatīts par atkārtotu arī tad, ja lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, ir pārsūdzēts tiesā, neatbilst Satversmes 92. panta otrajam teikumam. Proti, apstrīdētā norma ļaujot izdarīt pieņēmumu par personas vainu iepriekšējā nodokļu pārkāpuma izdarīšanā, pirms tiesas process par to ir noslēdzies un stājies spēkā galīgais nolēmums. Tādējādi netiekot ievērots nevainīguma prezumpcijas princips.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 15. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 15. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-22-01