Ierosināta lieta par normu, kas liedz personai, kura iepriekš sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, tikt virzītai kandidēt uz atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu

20.03.2020.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 19. martā ierosināja lietu “Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkts:

“Par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu:

[..]

2) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas [..]”.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc fiziskas personas (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma. Pieteikumā norādīts, ka Pieteikuma iesniedzējs strādā vadošā amatā atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībā. Izvērtējot Pieteikuma iesniedzēja izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī kapitālsabiedrības valdes reglamentā noteikto, viņš esot ticis atzīts par piemērotāko kandidātu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam. Tomēr Pieteikuma iesniedzēja virzīšana šim amatam esot tikusi apturēta, pamatojoties uz apstrīdēto normu, pēc tam, kad atklājusies informācija par viņa sodāmību.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētajā normā ir ietverts absolūts aizliegums kandidēt atvasinātai publiskai personai piederošas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā personai, kura iepriekš bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Tas liedzot šai personai brīvi izvēlēties nodarbošanos. Tādējādi šāds aizliegums ierobežojot Pieteikuma iesniedzēja pamattiesības, kas ietvertas Satversmes 106. panta pirmajā teikumā.

Tiesas process

 Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 19. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 19. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu ir pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2020/03/2020-18-01_Lemums_ierosinasana.pdf#search=

Saistītā lieta: 2020-18-01