Ierosināta lieta par normu, kas liedz notiesātajam satikšanos ar apcietinātām personām un personām, kuras izcieš sodu citās brīvības atņemšanas iestādēs

14.04.2020.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 14. aprīlī ierosināja lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 45. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Apstrīdētā norma

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 45. panta piektās daļas pirmais teikums:

“Notiesātajiem nav atļautas satikšanās ar apcietinātām personām un personām, kuras izcieš sodu citās brīvības atņemšanas iestādēs.”

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Artjoma Zablocka pieteikuma. Viņš, izciešot sodu brīvības atņemšanas iestādē, lūdzis tās priekšniekam atļaut ilglaicīgu satikšanos ar savu māti. Arī viņa māte izcieta sodu brīvības atņemšanas iestādē, tomēr bija saņēmusi tās priekšnieka atļauju īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju. Apstrīdētā norma neparedz notiesātajam tiesības satikties ar notiesātajiem, kuri izcieš sodu citās brīvības atņemšanas iestādēs. Tādēļ pieteikuma iesniedzēja lūgums tika noraidīts.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma ierobežo viņa tiesības uz privāto dzīvi, jo liedz uzturēt personīgas attiecības ar savu ģimenes locekli. Tajā ietvertais pamattiesību ierobežojums neesot samērīgs, jo leģitīmo mērķi varot sasniegt ar personas pamattiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Piemēram, regulējumu, kas ļautu brīvības atņemšanas iestādes administrācijai katrā konkrētajā gadījumā veikt individuālu apstākļu izvērtējumu, lemjot par atļauju notiesātajam tikties ar personu, kura izcieš sodu citā brīvības atņemšanas iestādē.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Saeimu – līdz 2020. gada 15. jūnijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 14. septembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2020-21-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2020-21-01