Ierosināta lieta par normu, kas liedz iepriekš par tīšu noziedzīgu nodarījumu sodītai personai atrasties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes dienestā

11.09.2020.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 11. septembrī ierosināja lietu “Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. un 106. pantam”.

Apstrīdētā norma

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. panta 4. punkts noteic, ka dienestā var atrasties persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. pants: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.”

Satversmes 106. pants: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējs pildījis profesionālo dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē, līdz ar attiecīgās iestādes lēmumu atvaļināts no dienesta sakarā ar neatbilstību dienestam, jo ticis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Lēmums pamatots citstarp ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. panta 4. punktu. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar viņam Satversmes 101. pantā ietvertās tiesības pildīt valsts dienestu un 106. pantā ietvertās tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 11. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 11. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-50-01