Ierosināta lieta par normu, kas aizliedz ierīkot spēļu zāles atsevišķās Rīgas vēsturiskā centra teritorijās

09.08.2018.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 9. augustā ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 459. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Tā noteic aizliegumu ierīkot spēļu zāli Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. panta pirmais, otrais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas tiesvedībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma par Rīgas domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu, citastarp pamatojoties arī uz apstrīdēto normu, Rīgas dome atcēlusi privātpersonai izdoto administratīvo aktu – atļauju atvērt spēļu zāli.

Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka apstrīdētā norma paredz nesamērīgu privātpersonas īpašumtiesību ierobežojumu. Proti, tajā ietverto pamattiesību ierobežojumu esot iespējams sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Tādējādi apstrīdētā norma esot neatbilstoša Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 2018. gada 9. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 9. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2018-17-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-17-03